Регламент Щирецької селищної ради

Розділ 1. Загальні положення.

 1. Щирецька селищна рада (далі – селищна рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду смт Щирець та села Сердиця (далі – територіальну громаду) і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.
 2. Порядок формування та організація діяльності селищної ради визначаються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 3. Селищна рада є юридичною особою, має власні повноваження, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
 4. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування на території Щирецької селищної ради є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади, а також об’єкти спільної власності, що перебувають в управлінні Пустомитівської районної ради.
 5. Від імені та в інтересах територіальної громади права суб’єкта комунальної власності здійснює селищна рада.
 6. Селищний бюджет є самостійним, він не включається до Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів.
 7. Селищна рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
 8. На будинку, де працюють селищна рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

Приховати

Розділ 2. Повноваження ради.

  Виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються такі питання:

 1. затвердження регламенту селищної ради;
 2. утворення і ліквідація постійних та інших комісій селищної ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 3. утворення виконавчого комітету селищної ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 5. затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
 6. утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів селищної ради;
 7. затвердження плану роботи селищної ради та заслуховування звіту про його виконання;
 8. заснування засобів масової інформації селищної ради, призначення і звільнення їх керівників;
 9. заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради;
 10. прийняття рішення про недовіру селищному голові;
 11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів селищної ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
 12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
 13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
 14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата селищної ради в порядку, встановленому Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 15. скасування актів виконавчих органів селищної ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням селищної ради, прийнятим у межах її повноважень;
 16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 17. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
 18. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови;
 19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
 20. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
 21. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку смт Щирець та села Сердиця, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
 22. затвердження селищного бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання селищного бюджету;
 23. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;
 24. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
 25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;
 26. прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з селищного бюджету;
 27. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;
 28. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до селищного бюджету;
 29. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;
 30. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
 31. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
 32. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
 33. прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України “Про співробітництво територіальних громад”, щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;
 34. затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;
 35. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
 36. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
 37. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селищної ради нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
 38. створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
 39. заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
 40. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами;
 41. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови смт Щирець та села Сердиця, іншої містобудівної документації;
 42. затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
 43. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території Щирецької селищної ради, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 44. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 45. визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
 46. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
 47. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 48. затвердження статуту територіальної громади;
 49. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
 50. вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі селищна рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
 51. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;
 52. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
 53. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
 54. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
 55. затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

Приховати

Розділ 3. Сесія селищної ради.

 1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій.
 2. Перша сесія новообраної селищної ради скликається Щирецькою селищною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Перше  пленарне засідання першої сесії відкриває голова Щирецької селищної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
 3. Наступні сесії селищної ради скликаються селищним головою.
 4. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць у разі необхідності.
 5. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію селищної ради сесія скликається секретарем селищної ради.
 6. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або виконавчого комітету селищної ради.
 7. Пропозиція депутатів про скликання сесії з коротким обгрунтуванням питань, що мають бути розглянуті, у письмовому вигляді за підписом необхідної кількості депутатів подається селищному голові з обов’язковою реєстрацією дати подачі пропозиції секретарем ради.
 8. Виконавчий комітет селищної ради пропозицію про скликання сесії приймає своїм рішенням та подає селищному голові через секретаря ради з обов’язковою реєстрацією дати подачі пропозиції.
 9. У разі якщо посадові особи, зазначені у п.12 та п.14, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.15, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
 10. Рішення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за три дні до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 11. Сесію селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених п.14, — секретар ради. У випадку, передбаченому п.18, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради — один з депутатів цієї ради.
 12. Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи селищної ради, а також положення про постійні комісії ради.
 14. Протоколи сесій селищної ради веде секретар ради, обраний на весь термін повноважень ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 15. Протоколи сесій селищної ради, прийняті нею рішення підписуються селищним головою, у разі його відсутності — секретарем селищної ради, а у випадку, передбаченому п.18, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
 16. Сесії селищної ради проводяться гласно. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
 17. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.
 18. Проекти рішень селищної ради, узгоджені з відповідними постійними депутатськими комісіями.
 19. Питання вважається включеним до порядку денного після розгляду в постійних депутатських комісіях і якщо за це проголосувало не менше 1/3 від загального складу ради.
 20. Черговість розгляду питань затверджується більшістю присутніх депутатів.
 21. Депутатські запити, подані у встановленому порядку, обов’язково оголошуються головуючим на сесії перед початком розгляду питань порядку денного.
 22. На голосування ставиться проект рішення за основу, потім – кожне доповнення в порядку їх надходження після обговорення.
 23. Перед початком голосування головуючий оголошує кількість пропозицій та їх зміст.
 24. Депутат особисто здійснює своє право на голосування.
 25. Після закінчення дебатів доповідачі та співдоповідачі мають право виступу із заключним словом. Виступ по одному питанню надається депутату не більше двох разів. Виступаючий не повинен використовувати у своїх виступах грубі, некоректні вирази, закликати до насильницьких дій.
 26. Головуючий повинен попереджати виступаючого про відхід від теми. Після другого попередження головуючий може позбавити виступаючого слова. Головуючому забороняється коментувати виступи та втручатись у відповіді на питання доповідачів та співдоповідачів.
 27. Селищний голова та секретар селищної ради отримують слово для виступу поза чергою.
 28. Слово по порядку ведення, для довідок, відповіді на запитання, роз’яснення надається поза чергою.
 29. Реєстрація депутатів проводиться секретарем ради перед початком кожного денного пленарного засідання.
 30. Перед розглядом питань порядку денного сесії визначається тривалість часу їх обговорення. На доповідь дається до 20хв., співдоповідь – до 10хв., виступи – до 5хв., повторні виступи – до 3хв., виступи по кандидатурах, порядку ведення, мотивах голосування, заявах, внесення запитів, пропозицій, повідомлень, довідок – до 3хв.
 31. Сесія може продовжити час доповіді, співдоповіді або виступу голосуванням більшістю від присутніх депутатів.

Приховати

Розділ 4. Відкритість і гласність роботи селищної ради.

 1. Пленарні засідання селищної ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій селищної ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.
 2. Відкритість засідань селищної ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади Щирецької селищної ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 3. Гласність засідань селищної ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото, відео, офіційного оприлюднення рішень селищної ради шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-порталі селищної ради.Порядок офіційного оприлюднення рішень селищної ради може встановлюватися окремим положенням, прийнятим селищної радою у порядку, встановленому цим Регламентом.
 4. На пленарне засідання селищної ради можуть бути запрошені особи та почесні гості, а також члени територіальної громади Щирецької селищної ради.
 5. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади  Щирецької селищної ради.
 6. Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади Щирецької селищної ради визначає секретаріат Ради.
 7. Право члена територіальної громади Щирецької селищної ради бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності вільних місць або відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України.
 8. Місця для депутатів селищної ради відводяться у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання селищної ради особи, які не є її депутатами (за винятком спеціально уповноважених працівників), не повинні знаходитися у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.

Приховати

Розділ 5.  Закриті пленарні засідання селищної ради.

 1. Закриті пленарні засідання селищної ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України, проводяться за рішенням селищної ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу селищної ради.
 2. На закритому пленарному засіданні селищної ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана селищною радою необхідною.
 3. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання селищної ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням селищної ради у межах чинного законодавства України.

Приховати

Розділ 6. Урочисті засідання селищної ради.

 1. Урочисті засідання (збори) Ради можуть скликатися до Дня незалежності України, Дня прапора, Дня міста, а також з нагоди інших святкових чи історичних подій.
 2. Урочисті засідання (збори) скликає селищний голова або секретар Ради, а також вони скликаються з ініціативи не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради.
 3. На урочисті засідання Ради не поширюються вимоги, що визначені цим Регламентом для проведення пленарних засідань Ради.

Приховати

Розділ 7. Порядок голосування.

 1. Голосування може бути відкрите, таємне, поіменне.
 2. Рішення приймається більшістю від загального складу ради.
 3. При проведенні таємного голосування створюються відповідні для цього умови:
  виготовляються бюлетені, вносяться дані, достатні для голосування. Депутат повинен розписатись у списку депутатів селищної ради за одержання бюлетеня для голосування. В бюлетені по єдиній кандидатурі або проекту рішення повинні стояти слова „за” і „проти”. У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної з кандидатур або варіантів друкується квадрат, в одному з яких ставиться будь-яка відмітка у разі, коли голосують „за”. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення повинні бути рядок „не підтримую жодну кандидатуру” (або варіант рішення) з квадратом після неї, де ставиться відмітка у разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення. Кандидатура вважається затвердженою, призначеною, обраною, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу ради.
 4. Голосування по одних і тих самих кандидатурах проводиться не більше двох разів, після чого, у разі необхідності, вносяться нові кандидатури.
 5. Для проведення поіменного голосування видаються іменні бюлетені для голосування, де вносяться дані, як і при таємному голосуванні.
 6. По персональних питаннях поіменне та відкрите голосування не проводиться.
 7. Недійсними вважаються бюлетені невідповідного зразка та в яких немає жодних позначок у відповідних квадратах.
 8. Лічильна комісія з числа депутатів, обрана селищною радою на сесії, після підрахунку голосів оголошує на сесії результат голосування, який заноситься до протоколу сесії ради.
 9. Прийняті на сесії рішення селищної ради не пізніше, ніж у 10-денний термін з дня їх прийняття доводяться до виконавців.
 10. Протоколи сесій селищної ради оформляються секретарем протягом 15 днів з дня проведення сесії.
 11. Протоколи сесії селищної ради зберігаються у секретаря ради.

Приховати

Розділ 8. Комісії селищної ради.

 1. Постійні та тимчасові комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради й виконавчого комітету.
 2. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень селищної ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 3. Діяльність комісій регламентуються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Положенням про постійні комісії Щирецької селищної ради.

Приховати

Розділ 9. Селищний голова.

 1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади.
 2. Селищний голова обирається Щирецькою територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
 3. Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на його засіданнях.
 4. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.
 5. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення Щирецькою селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 6. Селищний голова:
  1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
  2. організує в межах, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу селищної ради та її виконавчого комітету;
  3. підписує рішення селищної ради та її виконавчого комітету;
  4. вносить на розгляд селищної ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
  5. вносить на розгляд селищної ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
  6. вносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
  7. здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
  8. скликає сесії селищної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
  9. забезпечує підготовку на розгляд селищної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, селищного бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
  10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
  11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
  12. вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
  13. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету;
  14. є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним селищною радою;
  15. представляє територіальну громаду, селищну раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
  16. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження селищної ради та її органів;
  17. укладає від імені територіальної громади, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
  18. веде особистий прийом громадян;
  19. забезпечує на відповідній території Щирецької селищної ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
  20. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством, якщо вони не віднесені до виключних повноважень селищної ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
  21. видає розпорядження у межах своїх повноважень.
 7. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 8. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 9. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами та не рідше одного разу на квартал – перед селищною радою. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Приховати

Розділ 10. Секретар селищної ради.

 1. Секретар селищноїради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
  1. на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;
  2. рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;
  3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
  4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
  5. посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.
 2. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
 3. Секретар селищної ради:
  1. у разі дострокового припинення повноважень селищного голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень здійснює повноваження селищного голови;
  2. скликає сесії селищного ради у випадках, передбачених п.14 Регламенту; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, не пізніше, ніж за три дні до дня проведення сесії;
  3. веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених п.14 Регламенту;
  4. організує підготовку сесій селищної ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
  5. забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
  6. за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
  7. сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;
  8. організує за дорученням селищної ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
  9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  10. вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.
 4. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради.
 5. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Приховати

Розділ 11. Депутат селищної ради.

 1. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення Щирецькою селищною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
 2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
 3. Депутат селищної ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.
 4. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 5. На час сесій, засідань постійних комісій селищної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок селищного бюджету.
 6. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій селищної ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 7. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань селищної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 8. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях селищної ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 9. Депутат має право звернутися із запитом до керівництва селищної ради та її органів, селищного голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території смт Щирець та села Сердиця.
 10. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії селищної ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
 11. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії селищної ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
 12. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.
 13. Депутат селищної ради зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями та інформувати виборців про роботу Щирецької селищної ради та її органів з питання виконання бюджету та програми соціально-економічного розвитку; цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, рішень селищної ради і доручень виборців
 14. Депутат селищної ради має право:
  1. брати участь з правом дорадчого голосу в роботі виконавчого комітету селищної ради, загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться на території Щирецької селищної ради;
  2. порушувати у селищній ради та її органах питання про необхідність проведення перевірок діяльності розташованих на території Щирецької селищної ради підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виконавчого комітету селищної ради та його структурних підрозділів, а також за дорученням селищної ради або її органів брати участь у контролі за виконанням рішень ради;
  3. вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та органів, діяльність яких перевірялася, а також органів, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. У разі виникнення порушень законодавства України депутат селищної ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади;

Приховати

Розділ 12. Депутатський запит, звернення.

 1. Депутатський запит–це підтримана селищною радою вимога депутата до посадових осіб селищної ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані у смт Щирець або с.Сердиця.
 2. Депутатське звернення–викладена у письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Щирецької селищної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 3. Порядок розгляду депутатського запиту, та депутатського звернення встановлюється чинним законодавством України.
  При здійсненні депутатських повноважень депутат селищної ради має право на депутатське звернення, на невідкладний прийом, а також вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Приховати

Розділ 13. Депутатські групи

 1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися у депутатські групи. Депутати об’єднуються у депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
 2. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом терміну повноважень селищної ради даного скликання за рішенням зборів депутатів селищної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів селищної ради.
 3. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на термін повноважень міської ради.

Розділ 14. Депутатські фракції

 1. Депутатські фракції формуються на основі єдності поглядів або партійного членства депутатів. Політична партія має право формувати у селищній раді лише одну депутатську фракцію. Мінімальна кількість депутатів для формування депутатської фракції повинна становити не менше двох депутатів селищної ради.
 2. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Діяльність фракцій визначається чинним законодавством України. Депутатські фракції можуть об’єднуватись у міжфракційні об’єднання.
 3. Депутатські фракції мають право:
  1. на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях, колегіях ради;
  2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує селищна рада; давати відповідні висновки з цих питань; ставити питання про порушення дисциплінарного провадження щодо посадових осіб місцевого самоврядування, призначення службового розслідування у певних ситуаціях чи проблемах;
  3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні селищної ради з кожного питання порядку денного;
  4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості у селищній раді чи опозиції;
  5. здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.

Приховати

Розділ 15. Акти органів і посадових осіб селищної ради.

 1. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 3. Рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. Селищна рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо селищна рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
 4. Рішення селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 5. Селищна рада може скасувати рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради.
 6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно доЗакону України “Про доступ до публічної інформації”. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
 8. В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.
 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленомуЗаконом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Приховати

Розділ 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Регламент селищної ради затверджується на пленарному засіданні Ради не менше 2/3 голосів від загального складу депутатів ради.
 2. Контроль за дотриманням цього Регламенту покладається на селищного голову, секретаря ради, постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності, правопорядку, інформаційної політики та свободи слова. Під час пленарного засідання селищної ради контроль за дотриманням цього Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.
 3. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядаються на пленарному засіданні Ради у порядку, передбаченому цим Регламентом. Рішення селищної ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається не менше 2/3 голосів від загального складу депутатів селищної ради. Регламент селищної ради дійсний до першої сесії ради наступного скликання.

Приховати