Положення про постійні комісії Щирецької селищної ради

Затверджено рішенням сесії
Щирецької селищної ради
від 23.12.2015 року №16

Розділ 1. Загальні положення.

 1. Положення розроблено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламенту селищної ради та передбачає порядок обрання постійних комісій Щирецької селищної ради (далі – постійних комісій), їх завдання, функції і порядок організації роботи.
 2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів і своєю роботою сприяють безперервній і ефективній діяльності селищної ради.
 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени постійних комісій селищної ради обираються за списком шляхом відкритого голосування. Заступник голови, секретар обираються на першому засіданні комісії.
 4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.
 5. У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
 6. Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.
 7. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені селищної ради.

Розділ 2. Основні завдання та функції постійних комісій.

 1. Організація роботи постійних комісій покладається на голів комісій.
 2. За дорученням ради або за власною ініціативою постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань (не пізніше, ніж за два дні до проведення сесії).
 3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.
 4. Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підприємств, установ і організацій, їх філіалів, відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до компетенції ради.
 5. За результатами перевірки постійні комісії розробляють рекомендації і подають їх на розгляд керівнику вищеназваних органів та організацій, а в необхідних випадках – на розгляд ради або її виконавчого комітету.
 6. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами і установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
 7. Постійні комісії селищної ради з питань, які належать до їх відання, мають право:
  • заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, та надавати їм рекомендації;
  • отримувати в порядку, визначеному законом, від керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, необхідні документи і матеріали;
  • вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, повідомлення про результати розгляду і вжиті заходи, здійснені за рекомендаціями постійних комісій у встановлені комісіями строки;
  • виступати на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 8. Засідання комісії проводяться гласно і відкрито, дозволяється аудіо та відео зйомка, про що заноситься до протоколу та зберігається у секретаря ряди або просто в раді.

Розділ 3. Права і обов’язки голів, їх заступників, секретарів, членів постійних комісій.

 1. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах і зобов’язані брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких їх обрано.
 2. Голови комісій:
  • скликають і ведуть засідання комісій, забезпечують присутність на них усіх членів комісій;
  • забезпечують підготовку питань до засідань комісій, визначають коло запрошених, викликають їх;
  • розподіляють обов’язки серед членів комісій, дають доручення членам комісій, перевіряють їх виконання;
  • готують проекти перспективного та поточних планів роботи комісій;
  • за дорученням комісій виступають з доповідями та співдоповідями на сесіях ради;
  • представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
  • організовують перевірку виконання рішень комісій, ради, виконкому, інформують про їх результати;
  • організовують роботу з реалізації висновків та рекомендацій комісій.
 3. Заступники голів комісій:
  • організовують контроль за виконанням рішень комісій, ради, її виконавчого комітету;
  • за узгодженням з головами комісій перевіряють виконання членами комісій доручень, роблять повідомлення та звіти про їх роботу на засіданнях комісій;
  • за дорученням голів скликають інструктивні наради депутатів і фахівців з проведення перевірок та підготовки довідок на засідання комісій;
  • виконують обов’язки голів комісій під час їх відсутності;
  • за рішенням комісій можуть виконувати частину обов’язків голів.
 4. Секретарі комісій:
  • повідомляють депутатів і запрошених про місце проведення та час засідань комісій;
  • беруть участь в організації роботи комісій;
  • ведуть протоколи засідань, оформляють їх протягом 2 днів і подають на підпис голові;
  • ведуть облік відвідування засідань, виконання доручень членами комісій;
  • збирають інформації, довідки, матеріали перевірок, ведуть облік документації;
  • організовують розписку рекомендацій, висновків і витягів з протоколу постійних комісій;
  • ведуть діловодство комісій.
 5. Члени комісій:
  • беруть активну участь у роботі комісій, за дорученням голів комісій вивчають стан справ з питань, які виносяться на засідання, подають свої висновки та пропозиції, звітують про виконання доручень та свою роботу перед постійними комісіями.

Розділ 4. Форми роботи постійних комісій.

 1. Основна форма роботи постійних комісій – засідання. Засідання постійних комісій проводяться напередодні пленарного засідання ради (не пізніше, ніж за 5 днів), а також скликаються в разі необхідності – невідкладно, але не рідше одного разу на місяць.
 2. Засідання комісій є правомочними, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу комісії. При відсутності кворуму голови комісій відміняють засідання, з’ясовують причини неявки депутатів і визначають час повторного засідання комісій.
 3. За результатами вивчення і розгляду питань постійними комісіями готуються висновки та рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, у випадку його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головою і секретарем. Члени комісій, які не згодні з рішенням, можуть виступити на сесії селищної ради.
 4. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Засідання може проводити за домовленістю голова однієї з комісій; рішення приймається більшістю голосів. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 5. Постійні комісії можуть використовувати виїзну форму проведення засідань.

Розділ 5. Перспективне та поточне планування роботи постійних комісій.

 1. Робота постійних комісій будується на підставі перспективного і поточного планів.
 2. Відповідно до перспективного плану (на рік або на півріччя) складаються поточні плани (на квартал), з урахуванням планів роботи ради.
 3. Плани роботи затверджуються комісіями. Постійні комісії ведуть облік своєї роботи.
 4. Згідно з основними напрямками діяльності постійних комісій до плану їх роботи входять:
  • питання, які вносяться на обговорення сесії ради, виконавчого комітету;
  • питання, які вносяться на засідання постійної комісії;
  • контрольна діяльність.